Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKI COOKIES
SERWISU INTERNETOWEGO OPTI-MAX.EU

 

Dnia 25 maja 2018 roku w Polsce zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
Polityka prywatności nierozerwalnie łączy się z RODO, co wynika z faktu, że RODO nakłada na administratora danych (np. serwisu internetowego) wymóg spełnienia szeregu obowiązków informacyjnych. Polityka prywatności staje się w tym przypadku naturalnym miejscem na ich podanie.
Niniejszy dokument jest wyrazem dbałości o prawa osób korzystających z serwisów i usług oraz towarów oferowanych przez Administratora, jak również wyrazem przestrzegania przez niego zasad ochrony danych osobowych.

I. Administrator danych osobowych.

 1. Administrator danych osobowych – OPTIMAX Tomasz Leszczyński i Spółka Spółka Jawna z siedzibą: 42-274 Konopiska ul. Przemysłowa 55, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000740069, NIP: 5732903129, REGON: 380813697, reprezentowana przez wspólników Tomasza Leszczyńskiego i Natallię Leszczyńską.
 2. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych – brak obowiązku. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem na adres poczty elektronicznej: biuro@opti-max.eu lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: 42-274 Konopiska ul. Przemysłowa 55
 3. Administrator zapewnia realizację wszystkich uprawnień wynikających z:
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: „RODO”
  • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
  • ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.)
 4. Administrator jest świadom zagrożeń wynikających z przetwarzania danych osobowych w sieci Internet i oświadcza, że dokłada starań dla zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony prywatności i bezpieczeństwa Użytkowników. Stosowane narzędzia zostały dobrane tak, by zapewnić należytą ochronę przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami prawa.
 5. Administrator wdraża i eksploatuje niezbędne środki organizacyjne i techniczne zapewniające należytą ochronę danych osobowych przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 6. Do danych osobowych gromadzonych w Serwisie dostęp mają jedynie osoby posiadające stosowne pisemne upoważnienie Administratora.
 7. Dostęp do systemu informatycznego, w którym są gromadzone dane osobowe, jest zabezpieczony hasłem, które znają tylko Administrator oraz osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych.
 8. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, w szczególności:
  • najnowszy i aktualny kod źródłowy zarządzający funkcjami Serwisu oraz danymi w bazach danych;
  • wykorzystuje infrastrukturę serwerową wyposażoną w firewall, SSL, wymaganą autoryzację dla całości ruchu, kopie zapasowe baz danych;
  • monitoruje wszystkie operacje na danych osobowych zgromadzonych w zbiorach danych osobowych.

 

II. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Dane gromadzone za pośrednictwem Serwisu są wykorzystywane w celu:

 1. wykonania zobowiązań wynikających z zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – w zakresie określonym w art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 2. kontaktu Administratora z Państwem – na podstawie zgody Użytkownika, wyrażonej przez kliknięcie w odpowiedni checkbox w Serwisie,
 3. podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt b RODO),
 4. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt c RODO),
 5. realizacji wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO, a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, tj. art. 6 ust. 1 pkt a RODO;
 6. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – (podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora tj. art. 6 ust. 1 pkt f RODO).


III. Okres przechowywania danych.

Dane gromadzone za pośrednictwem Serwisu będą przechowywane przez okres świadczenia na rzecz Użytkownika usług drogą elektroniczną, a po jego upływie mogą być również przechowywane przez okres, w którym Użytkownik może zgłaszać do Administratora roszczenia pozostające w związku ze świadczeniem tych usług (okres przedawnienia roszczeń) oraz przez okres, w którym uprawnione organy państwa mogą żądać dostępu do tych danych w wykonaniu czynności kontrolnych.

IV. Odbiorcy danych osobowych.

Dane gromadzone za pośrednictwem Serwisu mogą być przekazywane pracownikom i współpracownikom Administratora oraz podmiotom świadczącym na rzecz Administratora obsługę informatyczną a także organom uprawnionym do otrzymania Państwa danych na podstawie przepisów prawa


V.Profilowanie.

Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.

VI. Uprawnienia osób, których dane dotyczą.

 1. Mają Państwo ma w każdym momencie prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez Państwa macie również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Realizacja Państwa praw następuje na Państwa żądanie przesłane na adres mailowy biuro@opti-max.eu. W przypadku, gdybyście Państwo uznali takie rozwiązanie za niewystarczające, możecie zwrócić się pisemnie do Administratora na adres: 42-274 Konopiska ul. Przemysłowa 55.
 4. Realizacja prawa do usunięcia danych polega na usunięciu danych bez zbędnej zwłoki, w tym na usunięciu danych z rejestrów prowadzonych przez Administratora, zgodnie z przepisami prawa.
 5. Administrator może odmówić usunięcia Państwa danych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 3 RODO, w tym w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że swoim zachowaniem naruszyliście Państwo niniejszą Politykę Prywatności lub przepisy obowiązującego prawa, a posiadane informacje mogą przyczynić się do ustalenia Państwa odpowiedzialności.

 

VII. Informacje dotyczące dobrowolności lub wymogu podania danych osobowych.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do wykorzystania niektórych funkcji Serwisu.
 2. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie dobrowolności ich podania, prosimy o wiadomość na adres: biuro@opti-max.eu

 

VIII. Pliki cookies („ciasteczka”).

 1. W trakcie korzystania przez Państwa ze strony internetowej https://opti-max.eu automatyczne gromadzone są Państwa dane takie jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki i systemu operacyjnego. Dane są zbierane poprzez pliki cookies i system Google Analytics (system analityki internetowej) oraz mogą być zapisywane w logach serwera. Dostęp do informacji mają tylko Administrator danych osobowych oraz, ze względów technicznych, zaufane podmioty, z których technologii korzystamy.
 2. Zbierane dane wykorzystywane są do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, monitorowania stanu sesji oraz statystyk wyświetleń Strony Internetowej. Pliki cookies sesyjne pozostają na Państwa urządzeniach do czasu opuszczenia strony internetowej bądź wyłączenia przeglądarki internetowej, a pliki cookies stałe do czasu określonego w parametrach pliku bądź ręcznego usunięcia przez Państwa.
 3. Pliki cookies można usunąć poprzez wybranie odpowiedniej opcji w Państwa przeglądarce internetowej. W celu zablokowania Google Analytics należy pobrać dodatek do przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

IX. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zobowiązuje się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki Prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych.
 2. Administrator zastrzega również możliwość zmiany niniejszej Polityki Prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarza dane osobowe, o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu, a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez Administratora danych osobowych.
Optimax
Optimax
Optimax - ocieplenia, gipsy, posadzki, chemia budowlana informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.zamknij